Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

αυτοδίκαιη αργία

Σε κατάσταση αυτοδίκαιης αργίας, δυνητικής αργίας και
αναστολής άσκησης καθηκόντων και οι στρατιωτικοί

epop

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητές συναδέλφισσες - αγαπητοί συνάδελφοι.
Σας κοινοποιούμε: α) τις ρυθμίσεις της υποπαραγράφου Ζ.3 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ
Α΄ 222, «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016») και β) της υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ – ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 26188/12-11-2012 σχετικής ερμηνευτικής των ως άνω διατάξεων εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με τις οποίες, με επιφύλαξη τυχόν αυστηρότερων διατάξεων, οι ρυθμίσεις αυτές επεκτείνονται και εφαρμόζονται ανάλογα, ως προς τις ουσιαστικές προϋποθέσεις και συνέπειες, σε όλο το δημόσιο τομέα και σε όλες τις πειθαρχικές διαδικασίες, που διέπουν το κάθε φύσεως και με οποιαδήποτε υπηρεσιακή σχέση δημοσίου δικαίου ή σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παρ. 6 του Ν.1256/82 πριν τη θέση σε ισχύ του άρθρου 51 δ του Ν.1892/1990, συμπεριλαμβανομένων όλων των φορέων που απαριθμούνται ειδικότερα στο άρθρο 14 παρ. 1 και 2 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 1 του Ν.3812/2009, δηλαδή εφαρμόζονται, ευθέως ή αναλόγως, και στους στρατιωτικούς.
Επισημαίνεται ότι:
-     Οι ανωτέρω ρυθμίσεις έχουν αρχίσει να ισχύουν και άμεσα θα τεθούν σε αυτοδίκαιη αργία στρατιωτικοί οι οποίοι, μεταξύ των άλλων:
      -  Στερήθηκαν την προσωπική τους ελευθερία ύστερα από πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή ένταλμα προσωρινής κράτησης.
      -  Κατά των οποίων εκδόθηκε ένταλμα προσωρινής κράτησης και στη συνέχεια ήρθη η προσωρινή κράτησή τους ή αντικαταστάθηκε με περιοριστικούς όρους.
      -  Παραπέμφθηκαν αμετακλήτως ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για κακούργημα ή για τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην υπηρεσία), απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, καταπίεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
      -  Υπέπεσαν σε πειθαρχικά παραπτώματα όπως:
         -     Της παράβασης καθήκοντος, κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους, της απόκτησης οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου ή τρίτου προσώπου, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή εξ αφορμής αυτών.
         -     Της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας συμπεριφοράς εντός ή εκτός της υπηρεσίας.
-          Της απείθειας.
-          Της φθοράς λόγω ασυνήθιστης χρήσης, ή εγκατάλειψης ή παράνομης χρήσης πράγματος το οποίο ανήκει στην υπηρεσία, της παράλειψης δίωξης και τιμωρίας πειθαρχικού παραπτώματος.
-          Της μη τήρησης ωραρίου και της παράλειψης του προϊσταμένου να ελέγχει την τήρησή του.         
Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι τίθεται για πρώτη φορά ο στρατιωτικός σε κατάσταση δυνητικής αργίας ή αναστολής άσκησης καθηκόντων, από το αρμόδιο όργανο (ήτοι: τον ΥΕΘΑ ή το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης) εάν:
-     Συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος ή υπηρεσιακοί λόγοι και έχει ασκηθεί σε βάρος του στρατιωτικού πειθαρχική δίωξη για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα ή υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για άτακτη διαχείριση.
-     Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις και εφόσον διακυβεύεται το συμφέρον την υπηρεσίας, από τον άμεσο πειθαρχικώς προϊστάμενο.
Για τη Διοικούσα Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τσουκαράκης Ανέστης
Αντισυνταγματάρχης (ΣΔΓ)
6974365800
Ο Γεν. Γραμματέας
Τσάκαλος Αναστάσιος
Αρχικελευστής ΕΜΘ (ΜΗΧ)
6943487931

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.