Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ: Γιατί επιμένουν οι στρατιωτικοί στην απόφαση Ραγκούση - Όλα όσα θέλουν

15.07.2013 | 00:01
Τους λόγους γαια τους οποίους επιμένουν στην ενεργοποίηση της απόφασης Ραγκούση για τις μεταθέσεις εξηγούν αναλυτικά στρατιωτικοί απευθυνόμενοι προς τον ΥΕΘΑ Δημήτρη Αβραμόπουλο.

Γιατί επιμένουν;

Ο ΣΥΣΜΕΔ αναλυτικά εξηγεί ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της απόφασης Αβραμόπουλου και της
απόφασης Ραγκούση .

Διαβάστε τι δεν πρβλέπει σύμφωνα με τον ΣΥΣΜΕΔ και τι  δεν εξυπηρετεί η τελευταία απόφαση Αβραμόπουλου σε σχέση με την μέχρι στιγμής ανενεργή απόφαση Ραγκούση:


- Καταργείται η κατ' εξαίρεση μετάθεση στον τόπο συμφερόντων τους,  των στελεχών με πολύτεκνες, τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες.
- Καταργείται πλήρως το άρθρο 2, το οποίο προσδιόριζε με σαφήνεια το  σχεδιασμό και το χρόνο υλοποίησης των μεταθέσεων και έθετε το μηχανισμό και τις  διαδικασίες προσδίδοντας διαφάνεια και αυστηρά χρονικά περιθώρια υλοποίησης,  αποτρέποντας ουσιαστικά τις αυθαιρεσίες των αρμόδιων χειριστών και τον  αιφνιδιασμό των στελεχών.

- Καταργούνται οι διατάξεις που διευκρίνιζαν με σαφήνεια την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων σε περίπτωση έλλειψης προσωπικού στον προβλεπόμενο  από τους ΠΟΥ βαθμό ή σε περίπτωση ισοψηφίας μορίων στελεχών του ίδιου βαθμού και ειδικότητας τα οποία διεκδικούν κοινή θέση.
- Καταργείται η δυνατότητα σε στελέχη με σοβαρά οικογενειακά  προβλήματα και προβλήματα υγείας να μετατίθενται κατ' εξαίρεση πριν τη
συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής στη φρουρά που είναι η διετία. Και ενώ η δυνατότητα αυτή στερείται στις ευαίσθητες κοινωνικές κατηγορίες στελεχών δίνεται όλως παραδόξως στα στελέχη που επιθυμούν να μετατεθούν στο εξωτερικό  και την Κύπρο.
- Καταργούνται οι διατάξεις που προσέδιδαν εργασιακή ειρήνη και επέφεραν οικογενειακή γαλήνη στα στελέχη που μετά από πολυετή υπηρεσία και 8
τουλάχιστον δυσμενείς μεταθέσεις επιθυμούσαν να μετατεθούν στον τόπο προτίμησής τους.

Ειδικότερα:

- Καταργούνται οι διατάξεις που προέβλεπαν το μέγιστο αριθμό μεταθέσεων πέραν του τόπου προτίμησης τις οποίες μπορεί να υποστεί ένα στέλεχος - Καταργήθηκε η πρόβλεψη της κατά προτεραιότητα μετάθεσης του στελέχους στον τόπο προτίμησής του, μετά την παρέλευση 25ετίας και τη
συμπλήρωση του ανώτατου ορίου δυσμενών μεταθέσεων, καθώς και η υποχρέωση της υπηρεσίας να τοποθετεί το στέλεχος, μετά τη συμπλήρωση 30ετούς συνολικής υπηρεσίας, στον τόπο συμφερόντων του και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν σε τόπο που απέχει το ανώτερο 80 χιλιόμετρα από αυτόν.

- Αίρεται η υποχρεωτική παραμονή του στελέχους για μία (1) τουλάχιστον 3ετία εφόσον υπηρετεί σε τόπο προτίμησής του.

- Επανέρχεται η εξαίρεση από το σύστημα μοριοδότησης και έξω από κάθε αντικειμενική αξιολόγηση, τοποθέτηση και μετάθεση στελεχών στα γραφεία των Υπουργών, στο ΕΠΥΕΘΑ, ΥΕΘΑ, ΓΕΕΘΑ και Γενικά Επιτελεία καθώς και στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, θέσεις που κατά κανόνα ρυθμίζουν την επαγγελματική εξέλιξη, τις μεταθέσεις των στελεχών, αλλά και τον επιτελικό σχεδιασμό των δομών και των επιχειρήσεων των ΕΔ.

- Η προσθήκη της παραγράφου 4 στο άρθρο 3, η οποία δίνει τη δυνατότητα αναστολής εκτέλεσης της διαταγής μετάθεσης στα στελέχη που
υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας ή παραιτήσεως, φέρεται να προσδοκά, κατά την άποψή μας, "οικειοθελείς" αποχωρήσεις όσων υποχρεώνονται σε δυσμενή μετάθεση.

- Με την άρση του περιορισμού της ανώτατης χιλιομετρικής απόστασης των 80 χιλιομέτρων εντός της οποίας η υπηρεσία έπρεπε απαρέγκλιτα να καλύψει την ανάγκη συνυπηρέτησης συζύγων, που είναι και οι δύο στελέχη των ΕΔ, και την υιοθέτηση της έννοιας "όμορη περιφερειακή ενότητα" στην ουσία καταργείται η συνυπηρέτηση αφού αυτή δύναται να ικανοποιηθεί από την υπηρεσία και εντός απροσδιόριστων χιλιομέτρων απόστασης των συνυπηρετούντων συζύγων.

- Με παρόμοιο τρόπο τίθεται υπό αίρεση και η δυνατότητα των γυναικών στελεχών που επιστρέφουν από άδεια κυήσεως ή ανατροφής τέκνων να υπηρετούν πλησίον του τόπου προτίμησής τους, αφού αυτός πλέον δεν περιορίζεται σε απόσταση 80 χιλιομέτρων αλλά εκτείνεται μέχρι τα όρια της όμορης περιφερειακής ενότητας που μπορεί να είναι όποια (;;;;;) χιλιόμετρα.

- Καταργείται πλήρως η παράγραφος 3 του άρθρου 5, η οποία προέβλεπε τη δυνατότητα των διαζευγμένων στελεχών, που ο/η σύζυγός τους δεν
ήταν στρατιωτικός, να μετατίθενται πλησίον του τόπου διαμονής των παιδιών τους, των οποίων αν και έχουν απολέσει την επιμέλεια δεν παύουν στην πράξη αλλά και βάσει δικαστικών αποφάσεων να θεωρούνται και να είναι γονείς.

- Καταργείται η υποχρεωτικότητα αποδοχής της αίτησης για αμοιβαία μετάθεση ή αμοιβαία αλλαγή μετάθεσης ακόμα και όταν πληρούνται όλες οι
προϋποθέσεις.

- Καταργείται ο περιορισμός των 40 χιλιομέτρων ως μέγιστης απόστασης εντός της οποίας η υπηρεσία υποχρεούται να αποσπάσει ή να διαθέσει ένα στέλεχος, καθιστώντας την πιθανή απόσπαση ή διάθεση μοχλό πίεσης και διάλυσης της οικογένειας του στελέχους, αφού αυτό δυνητικά θα εξαναγκάζεται εκτάκτως σε εξεύρεση νέας ή μίσθωση 2ης κατοικίας ή να υποστεί την ταλαιπωρία της καθημερινής επί μακράν απόσταση μετακίνησης, χωρίς να του παρέχεται καμία μορφή αποζημίωσης.

- Επανέρχεται το άρθρου 8 που αναφέρεται στην αναστολή κριτηρίων, και παρέχεται η δυνατότητα στον κ. ΥΕΘΑ να αναστέλλει υπό προϋποθέσεις την εφαρμογή της απόφασης και την ισχύ των κριτηρίων μεταθέσεως.

- Μειώνεται κατά μία (1) ημέρα το χρονικό περιθώριο εντός του οποίου η μονάδα υποχρεούται να κοινοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφαση μετάθεσης του.

- Μειώνει σημαντικά το χρονικό περιθώριο εντός του οποίου το στέλεχος δύναται να ασκήσει το δικαίωμα της ενδικοφανούς προσφυγής απαλείφοντας τον προσδιορισμό «εργάσιμων» από την προθεσμία των πέντε (5) ημερών.
Έτσι σε περίπτωση που η απόφαση μετάθεσης γίνει εισερχόμενη στη μονάδα το απόγευμα της Παρασκευής ή σε μέρα αργίας να απομένουν 24 με 48 ώρες προκειμένου το ενδιαφερόμενο στέλεχος να ασκήσει το δικαίωμα της ενδικοφανούς προσφυγής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν απουσιάζει παράλληλα σε εκπαίδευση ή κανονική άδεια.

- Μειώνεται ο αριθμός των μελών που πρέπει να παρίστανται προκειμένου να βρίσκεται σε απαρτία το συμβούλιο και αίρεται η υποχρεωτική
παρουσία των μελών που εκτελούν χρέη εισηγητή, παρόλο που η παράγραφος 5 του άρθρου 11 της νέας υπουργικής απόφασης προβλέπει ότι οι εισηγητές κατά τη συνεδρίαση θέτουν υπόψη των συμβουλίων λεπτομερή στοιχεία που αφορούν στους κρινόμενους υπό μετάθεση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.