Σάββατο, 16 Ιουνίου 2012

  ΝΟΜΟΣ  ΡΑΓΚΟΥΣΗ 

Αποσπάσματα του νόμου σχετικά με το αμετάθετο μετά την ολοκλήρωση των 8 μεταθέσεων  

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1400
30 Απριλίου 2012

ζ. Για διάστημα 25 ετών συνολικής υπηρεσίας καθο−
ρίζεται για κάθε στέλεχος ανώτερο όριο μεταθέσεων
οι οκτώ (8) μεταθέσεις σε διάστημα 25 ετών
συνολικής
υπηρεσίας, εκτός του Δήμου στον οποίο υπάγεται ο
τόπος πρώτης προτίμησης του στελέχους. Στον ανωτέ−
ρω περιορισμό δεν υπάγονται οι μεταθέσεις εντός της
Περιφερείας Αττικής και Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσ−
σαλονίκης, Λάρισας και Χανίων στις οποίες υπάγεται
ο τόπος πρώτης προτίμησης, οι μεταθέσεις για εκπαί−
δευση στο εσωτερικό ή το εξωτερικό και οι μεταθέσεις
εξωτερικού και γενικών θέσεων εφόσον το στέλεχος
τοποθετήθηκε σε αυτές με δική του αίτηση.
η. Μετά τη παρέλευση 25ετούς συνολικής υπηρεσίας
το στέλεχος μετατίθεται κατά προτεραιότητα στον
τόπο προτίμησής του και εφόσον αυτό δεν είναι δυνα−
τόν σε τόπο που απέχει το ανώτερο 80 χιλιόμετρα από
αυτόν, εντός της περιφερειακής ενότητας στην οποία
υπάγεται ο τόπος πρώτης προτίμησης του στελέχους,
υπό την προϋπόθεση ότι επιθυμεί και στον τόπο αυτό
υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις του οικείου Κλάδου
που προβλέπονται για την ειδικότητα και το βαθμό
του. Εξαιρούνται όσοι αιτούνται την τοποθέτησή τους
σε θέση υψηλής ευθύνης και όσοι δεν έχουν συμπλη−
ρώσει το ανώτερο όριο των οκτώ (8) μεταθέσεων, της
25ετούς συνολικής υπηρεσίας, ως ανωτέρω. Μετά τη
συμπλήρωση 30ετούς συνολικής υπηρεσίας, το στέλε−
χος τοποθετείται υποχρεωτικά στον τόπο προτίμησής
του, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις του οικείου Κλάδου
για την ειδικότητα και το βαθμό του.

Αποσπασμα που αφορά τις αμοιβαίες μεταθέσεις

 Άρθρο 6
Αμοιβαία Μετάθεση Στελεχών
1. Είναι υποχρεωτική η αμοιβαία μετάθεση ή αμοιβαία
αλλαγή μετάθεσης στελεχών, υπό τις εξής προϋποθέ−
σεις:
α. Να έχει υποβληθεί αναφορά από τα ενδιαφερό−
μενα στελέχη ότι επιθυμούν την αμοιβαία μετάθεση
ή αμοιβαία αλλαγή μετάθεσής τους, στην οποία θα
αναφέρονται και οι λόγοι.
β. Να εξυπηρετούνται ή να μην βλάπτονται οι υπηρε−
σιακές ανάγκες.
γ. Να πληρούνται οι προϋποθέσεις και να συνηγορούν
τα κριτήρια μεταθέσεων.
2. Οι αναφορές υποβάλλονται έντυπα ή ηλεκτρονικά,
ιεραρχικά και εντός πέντε (5) ημερών στην αρμόδια δι−
εύθυνση του οικείου Γενικού Επιτελείου, η οποία εισάγει
το θέμα, στα προβλεπόμενα χρονικά όρια, στο αρμόδιο
Συμβούλιο Μεταθέσεων.
3. Σε περίπτωση που πληρούνται τα παραπάνω κρι−
τήρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και
δεν υφίσταται δυσμενής εγγραφή στους ατομικούς
φακέλους των ενδιαφερομένων, που να επηρεάζει
την κάλυψη των θέσεων αυτών, η αποδοχή του αιτή−
ματος είναι υποχρεωτική για το αρμόδιο Συμβούλιο
Μεταθέσεων. Τα έξοδα των αμοιβαίως μετακινουμέ−
νων Στρατιωτικών βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον
τους μετατιθέμενους και γίνεται περί τούτου σχετική
μνεία στη διαταγή, ως επίσης και ότι μετατίθενται
αμοιβαία κατόπιν αίτησής τους. Σε περίπτωση που έχει
ήδη εκδοθεί διαταγή μετάθεσης με ανάλογη έγκριση
πίστωσης του προϋπολογισμού, τα έξοδα μετάθεσης
βαρύνουν την υπηρεσία υπέρ του στελέχους το οποίο
μετατίθεται στη φρουρά για την οποία εγκρίθηκε η
σχετική πίστωση.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ

ΦΕΚ Νόμος Ραγκούση http://espedm.gr/web_documents/%CE%A6_411_150326_%CE%A3_1373.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.