Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

Μη υπηρεσιακή αναφορά για καταβολή πάγιων οδοιπορικών


Μη υπηρεσιακή αναφορά για καταβολή πάγιων οδοιπορικών

ΠΡΟΣ : Μονάδα Υπηρεσίας (1)                      ΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ    
                                                                           Ανθστη (πζ)
                                                                           Βασιλείου Βασίλειο
                                                                           του Βασιλειου (ΑΜ00000)
                                                                           τ................................
                                                                           Αθήνα......................

 
ΘΕΜΑ : Αίτηση Χορήγησης Μηνιαίων Παγίων Οδοιπορικών Εξόδων
ΣΧΕΤ : α. ΠΔ 200/1993 (ΦΕΚ Α΄ 75, «Περί Οδοιπορικών Εξόδων Εσωτερικού
του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ε.Δ.»)
β. SIC:ZAA 04 Μαϊ 2010/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4β


γ. Φ.845/33/857921/Σ.5848/13 Ιουλ 2012/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4β
δ. Φ.845/4/666021/Σ.824/4 Φεβ 2009/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4β
ε. Φ.810/4/841941/Σ.54/12 Ιαν 2012/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2β
1. Σας αναφέρω ότι, σύμφωνα με το (α) σχετικό, με διαταγή κάθε μήνα,
εγκρίνεται η καταβολή των ………….. (5) παγίων Ημερών Εκτός Έδρας (ΗΕΕ),
καθώς και αυτών του Έβρου – Νήσων (6), όπως αυτές καθορίζονται στο (β)
όμοιο.
2. Περαιτέρω με το (γ) σχετικό, που αφορά στο πολιτικό προσωπικό που
δικαιούται την καταβολή των Ημερών Εκτός Έδρας, καθορίζεται ότι εξακολουθούν
να ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο (δ) όμοιο, δηλαδή δικαιούχοι των ως άνω ΗΕΕ
είναι και οι υπάλληλοι που τελούν σε θεσμοθετημένη άδεια (όπως κανονική
αναρρωτική, κυήσεως, λοχείας ειδική, εκπαιδευτική, συνδικαλιστική κ.λ.π.)
καθώς και οι τελούντες σε διαθεσιμότητα ένεκα νόσου, σε αντίθεση με το
στρατιωτικό προσωπικό που δεν τα δικαιούται.
3 Με την παρ 4β του (ε) σχετικού καθορίζεται η διαδικασία καταλογισμού,
ενταλματοποίησης και πληρωμής των λειτουργικών δαπανών. Συγκεκριμένα
καθορίζεται ότι για τα πάγια οδοιπορικά έξοδα Στρατιωτικού και Πολιτικού
προσωπικού (θέσεως - βαθμού καθώς και των προβλεπόμενων 4 ΗΕΕ
΄Εβρου -Νήσων) να ακολουθείται η καθοριζόμενη από το ΓΕΣ/ΔΟΙ/4ο
διαδικασία.
4. Επιπρόσθετα στην παρ 1 ια του παραρτήματος «Α» του παραπάνω
σχετικού, που αφορά σε οδηγίες για την εκτέλεση του Π/Υ 2012 του ΥΠΕΘΑ,
καθορίζεται ότι κινήσεις που πραγματοποιούνται εκτός έδρας, με υπηρεσιακό
μέσο εντός και εκτός του ωραρίου δεν αποζημιώνονται καλύπτονται από τις
πάγια καταβαλλόμενες ΗΕΕ κάθε μήνα.
5. Επιπλέον η οδηγία 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 23-
9-2002 περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και
γυναικών, που ενσωματώθηκε στο Ν.3488/2006 στο άρθρο 7 (Ισότητα αμοιβών)
ορίζει ότι ως «αμοιβή» νοούνται οι πάσης φύσεως μισθοί και αποδοχές και όλα τα
άλλα οφέλη που παρέχονται άμεσα ή έμμεσα από κάθε πηγή σε χρήματα. Η
ανεξάρτητη αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη στην ετήσια έκθεση 2009 αναφέρει ότι,
οποιαδήποτε παροχή αποκτά τον χαρακτήρα ενιαίου τακτικού επιδόματος,
χορηγούμενου σε μηνιαία βάση, χωρίς ειδικά κριτήρια και προϋποθέσεις,
αποτελεί αμοιβή.
6. Ακόμη και τα επιδόματα Θέσης Υψηλής ή Αυξημένης Ευθύνης και ειδικής
απασχόλησης που δίνονται συνάρτηση του χώρου, των συνθηκών και του
τρόπου απασχόλησης των στρατιωτικών δεν περικόπτονται κατά τον χρόνο
θεσμοθετημένων αδειών του προσωπικού και αυτός ο χρόνος άδειας με αποδοχές
θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας.
7. Μέχρι σήμερα δεν μου έχουν καταβληθεί οι πάγιες ΗΕΕ των μηνών
…………… (7) 2012. Το συνολικό πόσο των παραπάνω ΗΕΕ ανέρχεται στα
………….. (8) ευρώ.
8. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλώ όπως μου καταβληθεί το παραπάνω
πόσο των ………………. (8) ευρώ, καθώς είναι σημαντικό για την ανάγκη
διαβίωσης της οικογένειας μου, ενόψει και των νέων περικοπών που θα ισχύουν
εφεξής και αναδρομικά από 1-8-2012, σε διαφορετική δε περίπτωση,
παρακαλώ όπως μου γνωστοποιήσετε την ημερομηνία καταβολής του
παραπάνω ποσού, εφόσον καθίσταται αυτό δυνατόν, και να μου χορηγήσετε
επικυρωμένη βεβαίωση μη καταβολής του για κάθε νόμιμη χρήση.
9. Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες, επιφυλασσόμενος παντός
νομίμου δικαιώματός μου.
Υπογραφή (9)
(1) Αναγράφεται η Μονάδα που υπηρετεί ο αναφερόμενος.
(2) Αναγράφονται τα στοιχεία του αναφερόμενου.
(3) Αναγράφονται τα καθήκοντα του αναφερόμενου.
(4) Αναγράφεται η ημερομηνία υποβολής της αναφοράς
(5) Αναγράφονται οι ΗΕΕ που δικαιούται ο αναφερόμενος.
(6) Αναγράφεται μόνο αν δικαιούται τις Ημέρες του Έβρου – Νήσων ο
αναφερόμενος.
(7) Αναγράφονται οι μήνες για τους οποίους δεν έχουν καταβληθεί οι ΗΕΕ.
(8) Αναγράφεται το συνολικό ποσό των ΗΕΕ που δικαιούται ο αναφερόμενος.
(9) Υπογραφή του αναφερόμενου.
Τονίζεται ότι τα σχετικά (β) έως και (ε) και οι παράγραφοι 2, 3 και 4 αναγράφονται
μόνο από τους υπηρετούντες στο ΣΞ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.